-
-
-
-

Zde naleznete užitečné kontakty na fyzioterapeutickou a ergoterapeutickou péči.

Fyzioterapeut se zaměřuje na diagnostiku a léčbu funkčních poruch pohybového systému. Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňuje funkce ostatních systémů, včetně funkcí psychických. Určuje tzv. pohybovou diagnózu, která je pojatá jinak než diagnóza lékařská. Navrhuje optimální způsob léčby, který je často kombinací více přístupů.

Ergoterapeut usiluje prostřednictvím smysluplného a praktického zaměstnávání o zachování, využívání a obnovu schopností člověka, potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a odpočinkových činností. Pojmem „zaměstnávání“ jsou myšleny veškeré činnosti, které člověk vykonává v průběhu života a jsou vnímány jako součást jeho identity. Primárním cílem ergoterapeuta je umožnit jedinci účastnit se zaměstnávání, které jsou pro jeho život smysluplné a nepostradatelné.

Zde naleznete užitečné kontakty na logopedickou péči.

Klinický logoped hraje u pacientů s poraněním mozku nepostradatelnou roli. Provádí vyšetření i léčbu při poruchách komunikace, zaměřuje se na řečové funkce, hlas i sluch. Klinický logoped je původem speciální pedagog s atestací v oboru klinická logopedie. Terapie řečových funkcí je zejména pro osoby s afázií klíčová. Je důležité vědět, že ne každý logoped pracuje s lidmi s afázií. Někdy je nutné takového specialistu hledat, proto zde nabízíme několik kontaktů.

Péče je v rámci terapie logopedických deficitů hrazena ze zdrojů zdravotních pojišťoven, stačí doporučení lékaře a průkaz pojištěnce.

Zde naleznete užitečné kontakty na psychologickou a psychoterapeutickou podporu.

Klinický psycholog je odborník s atestací v oboru klinická psychologie. Zabývá se psychodiagnostikou, psychoterapií, režimovou terapií, poradenstvím či krizovou intervencí. Terapeutický přístup psychologa je léčebné působení psychologickými prostředky, které má odstranit nebo zmírnit potíže a podle možností odstranit i jejich příčiny. Může probíhat individuálně, skupinově nebo formou rodinné terapie. Samozřejmě není vždy nutné obracet se na klinického psychologa, ale je možné obrátit se psychologa bez tohoto druhu atestace. 

Psychoterapeut nemusí být jen klinický psycholog, i když právě on by měl mít více zkušeností s medicínskou problematikou než terapeut bez klinické atestace. Psychoterapeut je osoba, která má psychoterapeutický výcvik. Existuje mnoho typů terapeutických přístupů, přičemž je nutné při výběru dbát na to, co komu individuálně víc vyhovuje. 

Zde najdete užitečné kontakty v oblasti pracovní rehabilitace. 

Pracovní rehabilitace zajišťuje soustavnou podporu pro osoby, které kvůli následkům získaného poškození mozku přišly o dosavadní pracovní schopnosti. Tato podpora směřuje k získání a udržení zaměstnání. Jde nejen o pracovní přípravu či získání kvalifikace, ale také o obnovu pracovního potenciálu. Pracovní rehabilitace zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu a často i změnu povolání, teoretickou a praktickou přípravu na zaměstnání, vytváření vhodných pracovních podmínek a vyhledávání pracovních příležitostí či jejich zprostředkování.

Toto poradenství mohou provádět úřady práce, agentury podporovaného zaměstnání či neziskové organizace. 

Sociální poradenství provádí sociální pracovník a zahrnuje především poskytování potřebných informací k řešení nepříznivé sociální situace. Obecné poradenství poskytují všichni poskytovatelé sociálních služeb, ovšem pro odborné poradenství je třeba určité zaměření na specifika dané cílové skupiny. Sociální pracovník by měl být v rámci neurorehabilitační péče zodpovědný za řízení veškeré péče, navedení na vhodné využití sociálního systému, doporučování potřebných sociálních služeb a individuální plánování sociální a pracovní terapie. Avšak opět ne každý sociální pracovník toto vše dělá, často dává k dispozici jen informace a kontakty. Řízení péče, sociálně pracovní terapie či právní poradenství nebývá jeho samozřejmou kompetencí.

Zde naleznete užitečné kontakty na neziskové a příspěvkové organizace, které mimo jiné služby nabízejí svým klientům také aktivní způsob trávení volného času.

Zde naleznete užitečné kontakty na stacionáře, chráněné bydlení, pobytovou službu, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením či domy s pečovatelskou službou. 

Zde naleznete užitečné kontakty na zařízení poskytující zdravotní péči.

Zde jsou zařazeny organizace, které nabízejí svým klientům více služeb.

Pečovatelská služb Ústí nad Labem, p.o.
Kontaktní osoby Kontaktní údaje
Ostatní

Organizace poskytuje terénní sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služby jsou poskytovány ve vymezném čase v domácnostech osob.

Nabízíme:

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko a vozík, pomoc a podpora při podávání jídl a potí)

- pomoc při osobní hygieně neb poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (např. dovoz nebo donáška jídla, příprava a podávání jídla a pití)

- pomoc při zajištění chodu domácnosti (např. běžný úklid a údržba dománosti, pomoc při zajištění velkého úklidu, běžné nákupy a pochůzky)

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení dětí a dospělých do školy, zaměstnání, k lékaři, na úřady)

Součástí nabízených služeb je základní sociální poradenství - poskytování potřebných informací.

Bc. Ditta Hromádková

ředitelka organizace

tel.: 475 211 781

pecovatelskasluzba@volny.cz

Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p.o.

Masarykova 781/318b

400 11 Ústí nad Labem

tel.: 475 210 631 (koordinátorky PS)

pecovatelskasluzba@volny.cz

www.psul.cz

mapa

Sociální agentura o.p.s.
Kontaktní osoby Kontaktní údaje
Pracovní rehabilitace/poradenství, Sociální/právní poradenství, Volný čas, Ostatní

Posláním Sociální agentury je usilovat o zlepšení kvality života občanů se zdravotním postižením s důrazem na jejich pracovní uplatnění.   

Za tímto účelem:

  • poskytujeme sociální služby zaměřené na odborné poradenství a aktivizaci lidí se zdravotním postižením 
  • prosazujeme práva a zájmy lidí se zdravotním postižením
  • vytváříme a hledáme možnosti pracovního uplatnění lidí se zdravotním postižením 
  • poskytujeme vzdělávací programy lidem se zdravotním postižením
  • poskytujeme organizacím veřejného a soukromého sektoru poradenské a vzdělávací služby v oblasti sociálních služeb, trhu práce a rozvoje organizace

Mgr. Dagmar Francová

zástupkyně ředitele

tel.: 475 200 094

      724 363 553

francova@socialniagentura.cz

Sociální agentura, o.p.s.

Velká Hradební 484/2

400 01 Ústí nad Labem

tel.: 475 200 094

info@socialniagentura.cz

www.socialniagentura.cz

mapa

OPORA, o.s.
Kontaktní osoby Kontaktní údaje
Sociální/právní poradenství, Ostatní

Občanské sdružení OPORA je nevládní nezisková organizace se samostatnou právní subjektivitou, která vznikla v roce 1997 v Roudnici nad Labem a postupem času svou činnost rozšířilo i na další území České republiky. Nyní poskytuje své služby na území města Prahy, Středočeského, Libereckého a Ústeckého kraje.

Činnost organizace je zaměřena na poskytování terénních sociálních služeb pro seniory, osoby se zdravotním postižením a osoby v nepříznivé sociální situací s dostupnosti 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

V současné době nabízíme tyto služby:

a dále rozvíjíme aktivity v oblasti podpory komunitního plánování a vzdělávání pracovníků ze sociální a zdravotní sféry.

dle dané pobočky viz odkaz kontaktní pracoviště

Občanské sdružení OPORA

Velká hradební 484/2

400 01 Ústí nad Labem

opora-os.cz

usti@opora-os.cz

mapa

Jurta o.p.s.
Kontaktní osoby Kontaktní údaje
Pracovní rehabilitace/poradenství, Sociální/právní poradenství, Volný čas, Bydlení, Ostatní

O.p.s. Jurta poskytuje lidem se zdravotním postižením a lidem dlouhodobě žijícím v pobytových zařízeních v Ústeckém kraji nezbytně nutnou podporu tak, aby se mohli stát součástí přirozeného prostředí a žít běžným způsobem života založeným na soběstačnosti.

O.p.s. Jurta poskytuje své služby v terénu i v prostředí chráněných dílen Ateliéru Nebočady u Děčína, kde si uživatelé služeb trénují pracovní a sociální dovednosti na pracovníh úkolech v provozu keramické dílny, prádelny, údržby a zahrady nebo v truhlářském provozu. 

Dále poskytujeme podporu samostatného bydlení, což je služba, která připravuje lidi se zdravotním postižením na budoucí samostatné bydlení v běžném bytě s minimální podporou optrovníka či služby osobní asistence. Za podpory sociálního pracovníka si uživatel trénuje dovednosti potřebné pro samostatný život jako hospodření s penězi, vaření, nakupování, péče o sebe a o byt.

Ing. David Landsperský PhD.

ředitel společnosti

tel.: 603 546 670

ladnspersky@jurta.cz

Jurta, o.p.s.

Pěší 9

407 11 Děčín

tel/fax: 412 547 600

jurta@jurta.cz

www.jurta.cz

mapa

Fokus Labe - Ústí nad Labem
Kontaktní osoby Kontaktní údaje
Pracovní rehabilitace/poradenství, Sociální/právní poradenství, Volný čas, Ostatní

Fokus Labe poskytuje služby občanům, kteří onemocněli duševním onemocněním v okruhu psychóz, např. schizofrenií, bipolární poruchou, hraničními stavy osobnosti, těžkou neurózou apod., a kteří hledají seberealizaci, sebeuplatnění a určitý druh zázemí. Fokus Labe je místo, kam se mohou obrátit jak mladí lidé po prvním střetu s nemocí, tak i lidé s dlouhodobým onemocněním - žijící v invalidním důchodu.

Služby jsou zaměřeny na rozvoj v oblastech života jednotlivých zájemců (vzdělávání, volný čas, příprava na pracovní uplatnění, samostatnost v bydlení, vztahy apod. dle zájmu jednotlivce).

Nabídka našich služeb je různorodá. Jsme schopni poskytnout pomoc a podporu širokému okruhu zájemců. V současné době Fokus Labe poskytuje celkem pět sociálních služeb. Každý zájemce má možnost si určit, kterým směrem by se rád rozvíjel, jakých aktivit bude  za tímto účelem využívat, a zda je pro něho přijatelné pracovat na svých cílech individuálně či využívat skupinových programů. Smyslem našeho konání je zvýšení kvality života těchto občanů.

Bc. Lenka Kocourková

vedoucí pobočky

tel.: 731 610 557

kocourkova@fokuslabe.cz

Fokus Labe - Ústí nad Labem

Stroupežnického 1372/9

400 01 Ústí nad Labem

www.fokuslabe.cz

tel/fax: 472 745 159

usti@fokuslabe.cz

mapa